I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Serwisu Internetowego pod nazwą LOBOS znajdującego się pod adresem internetowym https://lobos.promo oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób
 3. Klient – oferta Serwisu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Usługodawcy.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, zamieszczony w Serwisie pod adresem URL https://lobos.promo/regulamin/
 5. Serwis – Serwis Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL https://lobos.promo, którego właścicielem jest Usługodawca;
 6. Usługodawca – Felmer Investments sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, numer NIP 5223041719, numer REGON 362797200, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa Śródmieście w Krakowie , Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000581839 kapitał zakładowy: 105 000 zł. Z Usługodawcą można skontaktować się pod numerem telefonu +48 12 41 32 900 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres promo@lobos.pl;
 7. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 8. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Serwisu Politykę Prywatności.
 9. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Serwisu.  
 10. Niniejszy Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II.Oferta

 1. Za pomocą Serwisu można zlecić usługi poligraficzne w technice druku cyfrowego oraz usługi powiązane z drukiem i przygotowaniem materiałów.
 2. Wykonane za pomocą Serwisu towary są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 3. Ceny Usług są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 4. Serwis umożliwia korzystanie z kuponów rabatowych, za pomocą których można obniżyć cenę produktów w koszyku, cenę wybranego produktu lub zmienić koszt dostawy.
 5. Promocje na oferowane w Serwisie towary nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Serwis umożliwia skorzystanie z usług:
  1. Newsletter: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Serwisu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie.
  2. Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Serwisie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może usunąć konto w każdym momencie.
  3. Świadczenia usług poligraficznych wraz z dostawą do Klienta.
 7. Usługi dostępne są w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Serwisu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Usługodawcy oraz wyłączenia Serwisu spowodowanego atakami hakerskimi lub awarią.
 8. Usługodawca świadczy Usługi druku dla plików w formatach: PDF, JPG, TIFF, CAD, obsługiwanych przez programy: AutoCAD, CorelDraw (ver. 11), Photoshop, Acrobat Reader, Microsoft Office 2010.

III. Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z usług oferowanych przez Serwis konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

 1. komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
 2. łącze internetowe,
 3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne,
 4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 5. Aktywne konto e-mail.

IV. Składanie Zamówienia

 1. Serwis umożliwia zlecenie usług poligraficznych i reklamowych za pomocą sieci Internet oraz kompleksowej usługi obejmującej zlecenie wykonania projektu graficznego i wytworzenie produktu
 2. Klient może zawierać z Usługodawcą umowę za pomocą Serwisu internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.  
 3. Aby złożyć zamówienie Klient:
  1. Powinien skontaktować, się z usługodawcą poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie, w celu ustalenia warunków realizacji zlecenia.
  2. Otrzymuje od usługodawcy link do wygenerowania zamówienia w sklepie https://lobos.promo/
  3. Zatwierdza znajdujące się w koszyku zamówienie oraz koszt jego dostawy.
  4. Podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane teleadresowe i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu.
  5. Potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  6. Dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania do Klienta wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Usługi do realizacji i określeniem terminu wykonania zobowiązania.
 5. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: imię i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Zobowiązania Klienta wynikające z tytułu zamówienia Usługi utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za Usługę i dostawę.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatność za pobranie, płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 8. W razie niedokonania płatności w terminie 7 dni od wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową.
 9. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

V. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 2. W stosunku do Klientów będących Konsumentami realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po upływie 14 dni, podczas, których Konsument może odstąpić od umowy, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Na wyraźne żądanie Konsumenta możliwa jest wcześniejsza realizacja zamówienia.  
 3. Serwis jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy lub w terminie uzgodnionym z Klientem. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Usługodawcy lub Dostawcy. Serwis zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.
 4. W przypadku zaistnienia po stronie Serwisu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Serwis zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.
 5. Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki.

VI. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej.
 2. Cena dostawy mieści się w przedziale od 0 zł do 10000 zł i za każdym razem ustalana jest indywidualnie z Klientem.
 3. Usługodawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Klienta.
 4. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.   
 5. Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru, w momencie potwierdzania zamówienia. Kupujący ma prawo weryfikacji kosztów wysyłki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy i wyłącznie prawa

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy.
 2. Konsument może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: promo@lobos.pl lub na adres: Felmer Investments sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.
 3. Usługodawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę Usługi, wraz ceną dostawy towaru do Klienta. Usługodawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 6. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku, a w szczególności w przypadkach umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

VIII. Reklamacje i odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi

 1. Usługodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Serwisie produkty.
 2. Konsument w ciągu roku od wykrycia niezgodności produkty z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Usługodawcy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo Serwis nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 3. Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej Usługodawcy promo@lobos.pl lub adres: Felmer Investments sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 6. Klient powinien wysłać reklamowany towar do Usługodawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Usługodawcy. W przypadku uznania żądań jako zasadne, klient nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.
 7. Usługodawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Klientem kosztów.
 8. W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.
 9. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Usługodawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Usługodawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

IX. Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Usługodawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.
 2. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  
 3. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będących Konsumentem Usługodawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.
 4. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będącym osobą prawną, podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub profesjonalną Usługodawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Usługodawca.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.

X. Warunki Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego ustępu stosują się jedynie do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej zdolnymi do nabywania praw i zaciągania zobowiązań składających zamówienie w Serwisie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości ostatniej opłaconej faktury.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie spodziewanych lub utraconych korzyści oraz kar umownych zapłaconych przez Klienta jest wyłączona.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania ekwiwalentu towaru będącego przedmiotem świadczenia lub odstąpienia od umowy lub jej części, w wypadku gdy ilość zamówionych przez Klienta towarów nie jest zgodna z rzeczywistym stanem magazynowym.
 5. W przypadku zaistnienia sporu Usługodawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub innej instytucji zajmującej się polubownym rozwiązywanie sporów właściwej dla siedziby Usługodawcy.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

XI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich osób trzecich dokonywane przez Klientów w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis, jednak zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień, wobec których ma uzasadnione podejrzenie naruszenia tych praw.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Niezgodność koloru wydruku z obrazem ekranowym, która wynika z różnic kalibracji poszczególnych ekranów urządzeń elektronicznych;
  2. . Odchylenia wymiaru wydruków wynoszące do 2 mm i wynikające z tolerancji błędu gilotyny;

XII. Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie, wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili poinformowania drogą mailową Klientów o nowych zapisach. Klient, który nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w Serwisie.
 2. Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2017.